Antelias - Mezher
Ghwarneh Street
Metn, Lebanon

tel. +961 4 718 338
fax. +961 4 718 295

Bilal Lezeik
executive producer/owner
mob. +961 3 327 295